Regulamin sklepu internetowego „Proste Rzeczy”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży produktów, prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego o nazwie Proste Rzeczy, działającego pod adresem www.prosterzeczy.pl, (dalej „Sklep”) oraz prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego
 2. Sklep prowadzony jest przez Marikę Szemat prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Proste Rzeczy Marika Szemat, ul. Sosnowa 6, 62-001 Zielątkowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki NIP: 6731776623, REGON: 520509882 (dalej „Sprzedawca”). Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@prosterzeczy.pl.
 3. Każda osoba odwiedzająca Sklep (dalej „Klient”) jest uprawniona i zobowiązana do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Nadto każdy Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W celu korzystania ze Sklepu, po stronie Klienta spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • dostęp do Internetu;
 • standardowy system operacyjny; 
 • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 1. W celu zakupu produktu ze Sklepu (zwanego dalej: „Towarem”) oraz jego dostarczenia, po stronie Klienta poza wymaganiami wskazanymi w ust. 4 powyżej, istnieje również obowiązek posiadania:
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • numeru telefonu komórkowego.
 1. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej. 
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia swojej działalności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub serwisowych. 
 3. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 4. Wszelkie informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert przez Klientów. 
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towaru mogły oddawać ich rzeczywisty wygląd i wielkość jednakże, z uwagi na ręczny proces ich powstawania poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie zakupionego Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 11. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@prosterzeczy.pl. W uwagach Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta następujące usługi drogą elektroniczną:
 • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie;
 • umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie poprzez odpowiedni formularz;
 • usługa Newsletter.
 1. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie. 
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na świadczeniu usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 powyżej Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@prosterzeczy.pl. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną z zachowaniem 7 (siedmio) – dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Na drodze porozumienia stron, Sprzedawca oraz Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

 

§3

REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Konto to wydzielona w Sklepie przestrzeń wirtualna, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach danego Klienta. Jeden Klient może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. W przypadku założenia kolejnych Kont zarejestrowanych na tego samego Klienta, Sprzedawca ma prawo do ich usunięcia. 
 2. Oglądanie Towaru dostępnego w Sklepie nie wymaga posiadania Konta.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Złożenie zamówienia możliwe jest także bez konieczności posiadania Konta w Sklepie.
 4. Do założenia Konta jak i do złożenia zamówienia w Sklepie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 
 5. W celu założenia Konta należy dokonać procedury rejestracji za pośrednictwem specjalnego formularza, klikając “Zarejestruj się”, po  wybraniu na stronie internetowej Sklepu zakładki “Moje konto”.  Podanie danych osobowych przez Klienta w celu rejestracji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia założenie Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. 
 6. W procesie rejestracji, Klient podaje zdefiniowane przez siebie hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobom trzecim. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki udostępnienia przez Klienta hasła do Konta.
 7. Opcjonalnie w trakcie procesu rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w Sklepie na adres e-mail podany przy rejestracji.
 8. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 6, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z loginem (nazwą użytkownika) ustawionym przez Klienta. 
 9. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sklep może podjąć próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia. 
 10. Klient najpóźniej w chwili założenia Konta w Sklepie lub zakupu Towaru (w przypadku zakupu bez założenia Konta) jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia, iż rozumie i akceptuje jego treść. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia założenie Konta i dokonanie zakupu Towaru w Sklepie.
 11. Po założeniu Konta / zalogowaniu do Konta, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; zapamiętane adresy wysyłek.
 12. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem Konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu prawnego do ich przechowywania.

 

§4

CENY TOWARÓW I SPOSOBY ZAPŁATY

 1. Ceny Towarów wyświetlane na stronie Sklepu są cenami całkowitymi. Ceny podawane są w polskich złotych.
 2. Koszty przesyłki doliczane są oddzielnie, w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
 3. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną ostateczną. 
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy zamówienia. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów oferowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Jedyną dostępną formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność online za pośrednictwem serwisu Przelewy24: PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

 

§5

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 1. Złożenie zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie jest możliwe:
  a) po dokonaniu rejestracji (założenia Konta) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy za pośrednictwem Konta), albo
  b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez założenia Konta).
 2. Dokonując zakupów za pośrednictwem zarejestrowanego Konta, Klient po zalogowaniu się do Sklepu, składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka poprzez naciśnięcie ikony “Dodaj do koszyka”, a następnie naciśnięcie ikony “Zamówienie” i wskazanie: sposobu dostawy oraz płatności spośród sposobów dostawy i płatności oferowanych przez Sklep, adresu dostawy, na który Klient ma otrzymać zamówiony Towar, numeru telefonu komórkowego, danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku, jeśli Klient żąda jego wystawienia oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji Konta (jako gość) składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka poprzez naciśnięcie ikony “Dodaj do koszyka”, a następnie  naciśnięcie ikony “Zamówienie” i wskazanie sposobu dostawy i płatności spośród sposobów dostawy i płatności oferowanych przez Sklep oraz innych niezbędnych danych do realizacji zamówienia takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres dostawy, e-mail, na który Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku, jeśli Klient żąda jego wystawienia oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: nazwę zamawianego Towaru, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów, rodzaj i koszty dostawy Towaru, dane Klienta, adres dostawy oraz dane do wystawienia faktury/rachunku, jeżeli Klient żądał jego wystawienia.
 5. Warunkiem złożenia każdego zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym kupujący zobowiązany jest uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach za pośrednictwem zarejestrowanego Konta jak i zakupach bez rejestracji (jako gość), w momencie wyboru przez Klienta opcji „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia.
 7. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 6 powyżej, kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora celem dokonania płatności za zamówienie.
 8. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie zamówienia i treść złożonego zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres e-mail Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży Towarów objętych zamówieniem, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. 
 10. W toku realizacji zamówienia Klientowi przesyłane są bieżące informacje o przebiegu realizacji zamówienia.
 11. Do każdego zrealizowanego zamówienia wysyłany jest dokument zakupu w postaci faktury/rachunku,  drogą elektroniczną na adres podany przez klienta w procesie zakupu.
 12. W przypadku nieotrzymania płatności online przez Sprzedawcę za Towar objęty zamówieniem zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem i zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 13. Do czasu zapłaty za Towar Klient uprawniony jest na każdym etapie składania zamówienia do jego anulowania. W takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

§6

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostarczenie zamówionego w Sklepie Towaru odbywa się wybraną przesyłką kurierską lub za pośrednictwem paczkomatu. 
 3. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas jej doręczenia. 
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się pod warunkiem otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za Towar objęty zamówieniem.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia został wskazany inny termin. 
 6. Do czasu wskazanego w ust. 5 wyżej należy doliczyć czas doręczenia zamówienia, który uzależniony jest od: wybranego przez Klienta przewoźnika, rodzaju przesyłki, prawidłowości danych adresowych odbiorcy i nie jest zależny od Sprzedawcy. 
 7. Dostarczenie Towaru do Klienta możliwe jest wyłącznie na terytorium Polski.
 8. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone zamówienia. 
 9. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres e-mail, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.
 10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem poprzez korespondencję e-mail. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. Sprzedawca aktualizuje na bieżąco stany magazynowe oferowanych w Sklepie Towarów, jednakże w wyjątkowej sytuacji braku w Sklepie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży. 
 2. Jeśli zapłata ceny za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną kwotę (lub różnicę) w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 11 powyżej.

 

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W informacji o odstąpieniu Klient powinien także wskazać numer konta do zwrotu płatności.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych od Klienta płatności na konto wskazane przez Klienta, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta, z zastrzeżeniem ust 5. poniżej.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego Towaru. W takim przypadku Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania Towaru na konto wskazane przez Klienta.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 
 7. Przepisów powyższych o odstąpieniu od umowy nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie).
 8. Zapisy niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie w jakim dokonują oni zakupu bezpośrednio związanego z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień dokonywania zakupu Towaru. 

 

§8

REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych w Sklepie Towarów mogą być zgłaszane na  adres e-mail: kontakt@prosterzeczy.pl
 3. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru z tytułu niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania Towaru.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi wadę zakupionego w Sklepie Towaru, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Towar zostanie wymieniony, naprawiony czy nastąpi obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy. 
 6. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w ust. 7 poniżej.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  – zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  – platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§9

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania. 
 2. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Klienta do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Klienta jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo  do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by założyć Konto lub złożyć zamówienie.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 6. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej tutaj lub pod adresem https://prosterzeczy.pl/polityka-prywatnosci. 

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 5. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Klienci zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 10. Sprzedawca powiadomi Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu  wraz z informacją o terminie wejścia zmian w życie oraz możliwości akceptacji zmienionego Regulaminu przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia. Odmowa akceptacji zmienionego Regulaminu będzie równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf – po kliknięciu w linki zamieszczone poniżej Regulaminu.
Aktualizowanie…
 • Brak produktów w koszyku.

Wszystkie produkty dostępne od ręki ✅

 DARMOWA wysyłka już od 40 zł kurierem lub do paczkomatu 📦

 

Powiadom mnie o dostępności Podaj swój adres e-mail poniżej aby otrzymać informacje, gdy tylko produkt pojawi się ponownie w sklepie.